Azərbaycanın Vergi Sistemi və Vergi Rejimləri

Qanunvericiliyə istinad

Ümumi vergi rejimi

Dövlət vergiləri

Vergi Məcəlləsi, Maddə 6

Vergi Məcəlləsi, Hissə VIII

Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi (bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan başqa)

Vergi Məcəlləsi, Hissə IX

Əlavə dəyər vergisi

Vergi Məcəlləsi, Hissə XI

Aksizlər

Vergi Məcəlləsi, Hissə XII

Hüquqi şəxslərin və binalar və, su və hava nəqliyat üzrə vergiləri istisna olmaqla, fiziki şəxslərin əmlak vergisi

Vergi Məcəlləsi, Hissə XIV

Yol vergisi

Vergi Məcəlləsi, Hissə XV

Mədən vergisi

Vergi Məcəlləsi, Hissə XVI

Sadələşdirilmiş vergi

Vergi Məcəlləsi, Hissə XVII

Muxtar respublika vergiləri

Vergi Məcəlləsi, Maddə 7

Muxtar respublika vergilərinə Naxçıvan Muxtar Respublikasında tutulan dövlət vergiləri aiddir

Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri)

Vergi Məcəlləsi, Maddə 8

Torpaq vergisi

Vergi Məcəlləsi, Maddələr 206.1-1, 206.3

Fiziki şəxslərin binalara və su və hava nəqliyat üzrə əmlak vergisi

Vergi Məcəlləsi, Maddə 198.1

Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələrin və təşkilatların mənfəət vergisi

Vergi Məcəlləsi, Maddə 8.1